LogowanieRegulamin KNL TiLOG PDF Drukuj Email

§ 1. Nazwa i siedziba

 1. Koło Naukowe Logistyki TiLOG, zwane w dalszej części niniejszego regulaminu Kołem, działa na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu Politechniki Krakowskiej oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Siedzibą Koła jest Zakład Transportu L-32 ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

§ 2. Cele i zadania Koła oraz sposoby działania

 1. Celem działania Koła jest zaspokajanie rozwojowych potrzeb jego członków poprzez ciągłe poszerzanie wiedzy teoretycznej oraz poznanie specyfiki pracy w firmie logistycznej. Koło współpracuje z przedsiębiorstwami zainteresowanymi edukacja logistyczną. Członkowie Koła poznają sposoby wdrażania nowych rozwiązań i zdobywają praktyczne umiejętności w dziedzinie logistyki i transportu.
 2. Koło realizuje swoje cele i zadania poprzez:
  1) pracę w czasie spotkań Koła, w szczególności przez przygotowywanie referatów, prezentacji oraz rozwiązywanie zadań „Case study” (ang. Studium przypadku);
  2) uczestnictwo w konferencjach naukowych;
  3) organizowanie konferencji naukowych;
  4) wycieczki i spotkania z przedstawicielami firm.

§ 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

 1. Członkiem Koła może zostać student Politechniki Krakowskiej, który spełni następujące kryteria:
  1) uczestniczył w co najmniej trzech spotkaniach Koła;
  2) aktywnie angażuje się w działalność Koła.
 2. Nabycie członkostwa następuje na mocy uchwały Zarządu Koła.
 3. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1) złożenia oświadczenia woli wystąpienia z Koła, podanego do wiadomości Zarządu;
  2) uchwały Zarządu Koła, wydawanej w szczególności z powodu:
  a) nieusprawiedliwionej nieobecności na co najmniej czterech spotkaniach Koła,
  b) rażącego naruszenia Regulaminu Koła;
  3) wciągnięcia w poczet Członków Honorowych Koła, co ma miejsce w wyniku uchwały Zarządu Koła;
  4) skreślenia z listy studentów;
  5) śmierci.
 4. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Koła przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie jest składane na ręce Opiekuna Koła.
 5. Członek Koła ma prawo do:
  1) czynnego i biernego prawa wyborczego do Zarządu Koła;
  2) udziału w pracach Koła, korzystania ze wszystkich urządzeń i stwarzanych przez Koło możliwości;
  3) używania odznak i znaków Koła, a także reprezentowania go na wszelkich imprezach i spotkaniach o charakterze niekolidującym z celami działania Koła;
  4) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem Zarządu Koła.
 6. Do obowiązków członków należy:
  1) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu;
  2) stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych Zarządu Koła i Opiekuna Koła;
  3) aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Koła;
  4) dbanie o dobre imię Koła.
 7. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, Opiekun Koła może zastosować upomnienie jak również czasowe ograniczenie praw określonych w ust. 6 pkt. 2-3.

§ 4. Władze Koła

 1. Organami Organizacji są:
  1) Walne Zgromadzenie Członków;
  2) Zarząd.
 2. Władze Organizacji w swych działaniach kierują się zasadami demokracji, kolegialności, jawności i gospodarności.

§ 5. Walne Zgromadzenie Członków

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Koła.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1) uchwalanie i zmiany regulaminu Koła;
  2) wybór i odwołanie członków Zarządu, zgodnie z przepisami zawartymi w niniejszym regulaminie;
  3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu
  4) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Koła;
  5) ocena działalności Zarządu Koła.
 3. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Przewodniczącego Koła, co najmniej raz w roku akademickim oraz na żądanie co najmniej 1/5 wszystkich członków Koła.
 4. W Walnym Zgromadzeniu Członków mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Koła.
 5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 6. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje w formie uchwał większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy Członków, chyba że postanowienia regulaminu stanowią inaczej.

§ 6. Zarząd

 1. Zarząd kieruje działalnością Koła.
 2. Zarząd współpracuje z Opiekunem Koła.
 3. Zarząd składa się z Przewodniczącego, I Zastępcy Przewodniczącego oraz II Zastępcy Przewodniczącego.
 4. Kadencja Zarządu trwa 1 rok.
 5. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów swoich członków we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
 6. Zarząd zwołuje spotkania koła przynajmniej raz w miesiącu, z wyjątkiem wakacji oraz sytuacji uzasadnionych poważną przyczyną.
 7. Przewodniczący Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Koło na zewnątrz.
 8. Przewodniczący Zarządu w terminie do dnia 31 października każdego roku składa Rektorowi PK coroczne sprawozdanie z działalności Koła za rok poprzedni.
 9. Przewodniczący Zarządu zobowiązany jest przedkładać Rektorowi PK wszelkie zmiany w regulaminie Koła, zmiany w Zarządzie Koła i aktualny wykaz Członków Koła.
 10. Skład osobowy zarządu wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków w obecności co najmniej połowy członków Koła. W sytuacji, gdy na Walne Zgromadzenie zwołane w celu wyboru Zarządu Koła stawi się mniej niż połowa Członków, zwoływane jest kolejne Walne Zgromadzenie, które wybiera skład osobowy Zarządu Koła bez względu na liczbę uczestników.
 11. Decyzja dotycząca sposobu przeprowadzenia głosowania, tj. jawne przez podniesienie ręki bądź też tajne pisemne podejmowana jest w formie uchwały przez Walne Zgromadzenie.
 12. Do Zarządu wchodzą trzy osoby w kolejności według liczby uzyskanych głosów. Jeżeli tę samą liczbę głosów zdobyło więcej osób, niż jest pozostałych miejsc w Zarządzie, przeprowadza się natychmiast dodatkowe głosowanie przeprowadzane w takim samym trybie, jak pierwsze głosowanie, mające na celu rozstrzygnięcie które z tych osób wejdą do zarządu. Procedura ta powtarzana jest do momentu wyłonienia wszystkich trzech Członków Zarządu.
 13. Podział funkcji Członków Zarządu podejmowany jest przez Zarząd Koła w porozumieniu z Opiekunem Koła.
 14. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu ma miejsce na skutek:
  1) złożenia oświadczenia woli zrzeczenia się funkcji, podanej do wiadomości pozostałych Członków Zarządu oraz Członków Koła;
  2) decyzji Opiekuna Koła w wypadku naruszenia Regulaminu Koła;
  3) utraty członkostwa w Kole.
 15. W sytuacji wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, zwoływane jest Walne Zgromadzenie Członków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Mandat Członków Zarządu wybranych w wyborach uzupełniających jest ważny do końca bieżącej kadencji Zarządu. Tryb przeprowadzenia głosowania jest taki sam, jak w przypadku zwyczajnych wyborów Zarządu.
 16. Walne Zgromadzenie Członków może, na drodze uchwały uchwalonej większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy Członków zdecydować o kontynuowaniu działalności Zarządu w niepełnym składzie do końca trwającej kadencji, w sytuacji pozostawania na stanowisku co najmniej jednego Członka Zarządu.

§ 7. Finansowanie Koła

 1. Działalność Koła jest finansowana zgodnie z zasadami obowiązującymi na Politechnice Krakowskiej w zakresie finansowania działalności organizacji studenckich i doktorantów.
 2. Dyspozycje finansowe osób wskazanych przez Zarząd (dysponentów) zatwierdza właściwy prorektor.
 3. Obsługę finansową działalności Koła prowadzi pracownik do spraw obsługi finansowej właściwego prorektora (pracownik limitów).

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Zmian w regulaminie dokonuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności 3/4 Członków.
 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Koła podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 3/5 Członków.

§ 9. Przepisy przejściowe

 1. Niniejszy regulamin zastępuje dotychczasowy statut i regulamin Koła.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie wraz z momentem jego uchwalenia.